Beáta Oravcová

Image konzultantka

Všeobecné obchodné podmienky

Dobrý deň, som Beáta Oravcová, konateľka spoločnosti HarmoniQ s.r.o. a zakladateľka stránok Supervizáž (môj príbeh si môžete prečítať tu). O svoje klientky sa starám s nadšením a láskou a nižšie nájdete všeobecné obchodné podmienky...

1. Úvodné ustanovenia a vymedzenie základných pojmov

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) predávajúceho (prevádzkovateľa):

HarmoniQ s.r.o.
IČO: 55 819 125
DIČ: 212 209 50 63
Sídlo: Kvačalova 1167/27, 010 04 Žilina, Slovenská republika,
zapísaná: Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 83393/L
e-mail:beata.oravcova@supervizaz.sk,

upravujú práva a povinnosti vzniknuté zo zmluvných vzťahov medzi HarmoniQ s.r.o. a kupujúcim / klientom pri nákupe vzdelávacích služieb a kurzov.

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou elektronickej objednávky a zmluvy o nákupe vzdelávacích kurzov a služieb, uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú v súlade s Obchodným zákonníkom. Je v záujme každého kupujúceho, aby sa dôkladne oboznámil s obchodnými podmienkami.

Predávajúcim / poskytovateľom je HarmoniQ s.r.o., ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom internetu predáva svoje služby a produkty.

Kupujúcim / klientom sa rozumie na účely elektronického nákupu osobných konzultácií a vzdelávacích kurzov podľa týchto VOP osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej ani inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci / Klient je osoba, ktorá nakupuje služby prostredníctvom internetového obchodu na doméne www.supervizaz.sk, ktorá uzatvorila so spoločnosťou HarmoniQ s.r.o. zmluvu na diaľku v súlade s týmito VOP a ktorej predmetom sú osobné konzultácie a vzdelávacie kurzy.

Vzdelávacie kurzy sú ponúkané prostredníctvom webovej stránky www.supervizaz.sk elektronicky a nedodávajú sa na hmotnom nosiči.

Osobná konzultácia je poradenstvo, predávané prostredníctvom webovej stránky www.supervizaz.sk a dodávané formou osobného stretnutia medzi poskytovateľom a klientom / kupujúcim.

Elektronická objednávka je úkon kupujúceho v súvislosti s internetovým obchodom, ktorý vyjadruje vôľu kupujúceho nakúpiť konzultácie, alebo vzdelávacie kurzy na webovej stránke www.supervizaz.sk, t.j. odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o klientovi a zoznam objednaných konzultácií a vzdelávacích kurzov z ponuky predávajúceho.

Odoslaním elektronickej objednávky klient potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia v znení platnom v deň odoslania elektronickej objednávky.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je úplné a pravdivé vyplnenie všetkých elektronickým formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať:

 • Meno a priezvisko kupujúceho
 • Adresu bydliska kupujúceho
 • E-mailovú adresu kupujúceho
 • Telefónne číslo kupujúceho
 • Názov konzultácie, alebo vzdelávacieho kurzu
 • Cenu za jednotlivú konzultáciu, alebo jednotlivý kurz a cenu celkom
 • Dátum vystavenia elektronickej objednávky.

Všetky prijaté elektronické objednávky sa považujú za návrh na uzavretie zmluvy o kúpe konzultácií a vzdelávacích kurzov a nepovažujú sa za záväzné. HarmoniQ s.r.o. vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú.

K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho dôjde úhradou celej výšky kúpnej ceny kupujúcim a jej elektronickým potvrdením prijatia zo strany predávajúceho, čím vzniká záväzkovo-právny vzťah t.j. zmluva uzatvorená na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim.

Cena je celková cena uvedená v elektronickej objednávke, najmä cena za všetky konzultácie a vzdelávacie kurzy, ktoré si klient objednal a sú uvedené v objednávke. Platia výhradne ceny uvedené na internetovej stránke www.supervizaz.sk.

Kupujúci vykonáva úhradu na účet spoločnosti HarmoniQ s.r.o., priamo cez platobnú bránu na internetovej stránke predávajúceho, alebo bankovým prevodom na účet, vkladom do banky alebo poštovou poukážkou na účet predávajúceho.

Úhrada kúpnej ceny musí byť vykonaná najneskôr do 7 dní odo dňa odoslania elektronickej objednávky. Za uhradenú sa považuje kúpna cena po pripísaní na účet spoločnosti HarmoniQ s.r.o..

VOP sú tieto všeobecné obchodné podmienky a tvoria neoddeliteľnú súčasť elektronickej objednávky a tým aj zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Žilinský kraj so sídlom Predmestská 71, P.O. Box B-89, 011 79 Žilina 1.

2. Objednávka a uzavretie zmluvy

1. Kupujúci / Klient si objednáva konzultácie a vzdelávacie kurzy u Predávajúceho elektronicky cez doménu www.supervizaz.sk.

2. Popis danej konzultácie, alebo vzdelávacieho kurzu, jeho dostupnosť a cena sú uvedené na webovej stránke www.supervizaz.sk.

3. Po stlačení tlačidla pri príslušnej konzultácii, alebo vzdelávacieho kurzu sa klient dostane k vyplneniu formulára elektronickej objednávky.

4. Elektronickú objednávku klient dokončí stlačením tlačidla „Objednať“. Predtým je klient povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Oboznámil som sa s obchodnými podmienkami“.

5. Odoslaním elektronickej objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednať“ klient zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol predávajúcim informovaný aj o:
– charaktere vzdelávacieho kurzu, nedodávaného na hmotnom nosiči,
– celkovej cene, ktorú je klient povinný predávajúcemu uhradiť.

6. Po vytvorení elektronickej objednávky bude táto objednávka zaregistrovaná v systéme spoločnosti HarmoniQ s.r.o.. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu klienta, ktorú tento uviedol pri registrácii, nasledovné:
– potvrdenie elektronickej objednávky s informáciami o objednávke.

7. Doručením potvrdenia o prijatí elektronickej objednávky podľa bodu 6 tohto článku VOP klientovi, sa zmluva o kúpe konzultácií a vzdelávacích kurzov považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného vzdelávacieho kurzu, alebo konzultácie, za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 6 tohto článku VOP.

3. Cena, dodanie služby a zodpovednosť

1. Cena vzdelávacích kurzov a konzultácií je uvedená na stránke www.supervizaz.sk.

2. Faktúru vystaví predávajúci spolu s potvrdením o objednávke. Predávajúci nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

3. Konzultácie budú kupujúcemu dodané po úhrade kúpnej ceny, v termíne, ktorý si kupujúci zvolí v objednávke. Ak kupujúci požiada o zmenu termínu konzultácie na iný termín ako si zvolil v objednávke, a aktuálna cena konzultácie v čase jeho žiadosti o zmenu, sa nezhoduje s cenou v objednávke, je kupujúci povinný doplatiť predávajúcemu rozdiel aktuálnej a pôvodnej ceny konzultácie.

4. Darčekové poukážky budú kupujúcemu dodané v elektronickej podobe (emailom), čo najskôr po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho. Termín konzultácie, ktorej sa darčeková poukážka týka, si držiteľ darčekovej poukážky, ktorého meno je na poukážke uvedené, dohodne prostredníctvom emailu s predávajúcim.

Držiteľ darčekovej poukážky je povinný dohodnúť si termín konzultácie v čase platnosti darčekovej poukážky. Po tejto dobe darčeková poukážka stráca platnosť a žiadosť o dohodnutie termínu konzultácie nebude akceptovaná. Dobu platnosti darčekovej poukážky, i meno držiteľa, je predávajúci povinný na objednávke zreteľne uviesť.

Ak držiteľ darčekovej poukážky požiada v čase platnosti poukážky o termín konzultácie, ktorý je po čase platnosti poukážky, v prípade že aktuálna cena konzultácie v čase jeho žiadosti sa nezhoduje s cenou, za ktorú bola poukážka zakúpená, je držiteľ poukážky povinný doplatiť predávajúcemu rozdiel aktuálnej ceny konzultácie a kúpnej ceny poukážky.

5. Objednaný vzdelávací kurz, bude kupujúcemu k dispozícii v prvý deň kurzu. Podmienkou je uhradenie kúpnej ceny na účet predávajúceho. O termíne začiatku kurzu bude kupujúci upovedomený na predajnej stránke daného kurzu v čase vytvorenia objednávky. Prvým dňom, odkedy je kupujúcemu kurz k dispozícii, začína plynúť lehota na odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.

6. Objednané členstvo v Akadémii skvelej vizáže, bude kupujúcemu k dispozícii ihneď, podmienkou je však uhradenie kúpnej ceny na účet predávajúceho. Prvým dňom členstva v klube, začína plynúť lehota na odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.

7. Vzdelávacie kurzy a obsah Akadémie skvelej vizáže sú distribuované výhradne elektronickou online formou po ich úplnom uhradení. Po uhradení objednávky zriadi predávajúci bez meškania kupujúcemu jeho účet a zašle mu jeho prístupové údaje na e-mailovú adresu uvedenú v elektronickej objednávke.

Kupujúci má prístup k zakúpeným vzdelávacím kurzom a k obsahu Akadémie skvelej vizáže odkiaľkoľvek prostredníctvom svojho účtu, počas obdobia, na ktoré si prístup ku kurzu, alebo do Akadémie zakúpil.

Prístup k online kurzom môže byť časovo obmedzený, informáciu nájde kupujúci na predajnej stránke príslušného kurzu. Ak by predávajúci z akéhokoľvek dôvodu prerušil, alebo prestal prevádzkovať svoje internetové stránky, je povinný predávajúci kupujúcemu, ktorý su zakúpil časovo neobmedzený prístup k online kurzu, umožniť stiahnuť všetky ním zakúpené online produkty  na disk kupujúceho.

8. Prístup k užívateľskému účtu kupujúceho je zabezpečený prihlasovacím menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho. Kupujúci nie je oprávnený poskytovať prihlasovacie údaje tretím osobám ani nijakým iným spôsobom šíriť ďalej vzdelávacie kurzy.

9. Internetová stránka spoločnosti HarmoniQ s.r.o. môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

4. Platba a opakované platby

Spôsob platby si Kupujúci vyberie pri vypĺňaní objednávkového formulára. Po odoslaní formulára presmeruje systém Kupujúceho na ďalšiu stránku podľa zvoleného spôsobu platby.

Platba je úspešne dokončená zobrazením potvrdzujúcej správy a jej zaslaním emailom na adresu Kupujúceho. V prípade neúspešnej úhrady je Kupujúci informovaný správou zobrazenou na platobnej stránke a zaslaným emailom.

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje technológiu bezpečného spracovania online platieb. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k internetovému bankovníctvu zadávate pomocou šifrovaného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o..

 • Opakovaná platba - 30 dní (90, alebo 180 dní)
  V prípade, že predmetom nákupu je "Členstvo v Akadémii skvelej vizáže" s pravidelným 30-denným (90, alebo 180-denným) členským poplatkom, využíva Predávajúci na uhradenie členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments).
  Vyplnením objednávkového formulára sa Kupujúci zaväzuje uhrádzať pravidelný mesačný (štvrťročný, alebo polročný) poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedenej na objednávke (max. 1000€, alebo ekvivalent v českých korunách) a to po celú dobu trvania členstva v klube.
  Vyplnením objednávkového formulára Kupujúci dáva súhlas, aby členský poplatok (vo vopred jasne uvedenej výške) bol každých 30 dní (90, alebo 180 dní), počínajúc dátumom objednávky automaticky vyúčtovaný na ťarchu platobnej karty Kupujúceho, ktorou bola realizovaná prvá úhrada, a to po celú dobu trvania členstva v klube.
 • Upozornenie na automatickú platbu
  V prípade, že objednávka podlieha opakovanej platbe, Kupujúci je vždy zrozumiteľne informovaný na predajnej stránke produktu o výške mesačného poplatku a tiež o spôsobe, ako je možné členstvo v Akadémii ukončiť a zastaviť tak opakované účtovanie platieb.
  V prípade, že Kupujúci vyplní objednávku, ktorá zahŕňa opakovanú platbu, pošle mu Predávajúci do dvoch pracovných dní od realizovania prvej platby potvrdenie o nastavení opakovanej platby prostredníctvom emailu uvedeného v objednávke.
  Zároveň vždy 7 dní pred automatickým vyúčtovaním poplatku je Kupujúci o tejto skutočnosti upovedomený emailom na adresu, ktorú uviedol v objednávke, spolu s jasnými pokynmi, ako môže Kupujúci opakované platby zrušiť.
 • Ukončenie členstva v Akadémii skvelej vizáže a zrušenie automatickej platby
  Členstvo v Akadémii skvelej vizáže môže Kupujúci kedykoľvek ukončiť pomocou určeného formulára v online členskej sekcii Akadémie, alebo kontaktovaním zákazníckej podpory na adrese kontakt@supervizaz.sk.
  Ukončením členstva v Akadémii je pravidelná platba zrušená a členský poplatok nebude ďalej účtovaný. Ukončením členstva v Akadémii sa Kupujúci vzdáva všetkých výsad a výhod, ktoré mu členstvo prinášalo. V prípade zrušenia členstva bude prístup do Akadémie skvelej vizáže (po vypršaní uhradenej doby členstva) definitívne ukončený.

5. Garancia vrátenia peňazí a odstúpenie od zmluvy

Za svoje služby Predávajúci ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí. Pri objednaní produktu, alebo služby, má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v rámci časového limitu uvedeného na predajnej stránke daného produktu, alebo služby (minimálne však 14 dní).

Odstúpenie je možno realizovať elektronickou formou - zaslaním emailu na adresu kontakt@supervizaz.sk s prehlásením, že od zmluvy Kupujpúci odstupuje s priložením kópie faktúry. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis na sumu zodpovedajúcu kúpnej cene produktu.
Čiastka bude vrátená do 30 dní od odoslania dobropisu Kupujúcemu. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom.

Po odstúpení od zmluvy je Kupujúcemu ukončený prístup do členskej sekcie produktu s doposiaľ zverejnenými materiálmi plateného produktu. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy v rámci garancie vrátenia peňazí, namá nárok na dosiaľ nezverejnené lekcie, bonusy a materiály, súvisiace s daným produktom.

Prípadné reklamácie, alebo námietky môže Kupujúci kedykoľvek vzniesť elektronickou formou - zaslaním emailu na adresu kontakt@supervizaz.sk. Pre podanie reklamácie, či námietky nie je žiadny osobitý formulár.
Z vyjadrenia Kupujúceho však musí vždy vyplývať,  v čom spočíva reklamácia, či námietka a aký spôsob vybavenia Kupujúci požaduje. O podanej reklamácii, či námietke rozhodne Predávajúci najneskôr do 30 dní od jej obdržania. Kupujúci bude s výsledkom reklamácie oboznámený emailom.

6. Ochrana autorských práv

Textový obsah, obrázky, videá, MP3 nahrávky, články, e-knihy, schémy, sú chránené autorskými právami predávajúceho, akékoľvek používanie častí textu, obrázkov, obsahu webu atď. je povolené len so súhlasom vlastníka.

V prípade, že objednaným produktom je elektronický obsah podľa § 2 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z., takýto elektronický obsah je chránený príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“),

Autorom obsahu online kurzu je predávajúci a uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s tu uvedenými licenčnými podmienkami k tomuto elektronickému obsahu, kde predávajúci vystupuje ako poskytovateľ a kupujúci ako nadobúdateľ licencie a berie na vedomie, že na tento elektronický obsah sa vzťahujú príslušné ustanovenia Autorského zákona.

7. Licenčné podmienky

Poskytovateľ poskytuje kupujúcemu nevýhradné právo vytvoriť a uchovávať primeraný počet kópií predmetného elektronického obsahu, ktorý nadobúdateľ môže prezerať a primerane používať alebo inak zobrazovať bez obmedzenia počtu takýchto použití, ale to len pre svoje vlastné nekomerčné použitie.

Kupujúci môže elektronický obsah poskytovateľa používať na akomkoľvek zariadení, ktoré takéto použitie umožňuje, pričom poskytovateľ neposkytuje žiadnu záruku za možnosť použitia jeho elektronického obsahu na akomkoľvek zariadení.

Kupujúci nie je oprávnený predmetný elektronický obsah ďalej predávať, prenajímať, požičiavať, alebo akokoľvek šíriť, distribuovať, vysielať, poskytovať naň sublicencie ani akýmkoľvek iným spôsobom poskytovať takéto práva akejkoľvek inej osobe, či už k celku alebo k akejkoľvek jeho časti.

Obsah vzdelávacích kurzov a Akadémie skvelej vizáže je duševným vlastníctvom spoločnosti HarmoniQ s.r.o.a je chránený v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Obsahom kurzu sa rozumie jeho dizajn, obsahová platforma, logická štruktúra, textový i obrazový materiál a všetky ďaľšie informácie a náležitosti kurzu.

Publikovanie, napodobňovanie, kopírovanie, resp. ďalšie šírenie časti alebo celého obsahu tohto kurzu akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti HarmoniQ s.r.o. je výslovne zakázané bez ohľadu na uvedenie, či neuvedenie zdroja.

Kupujúci je povinný zachovávať označenia dotknutého elektronického obsahu týkajúce sa autorstva spoločnosti HarmoniQ s.r.o..

Kupujúci sa zaväzuje, že nebude v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou poskytovať a predávať vzdelávacie kurzy (online i offline) s rovnakou, alebo podobnou tematikou, ako je tematika kurzov zakúpených u spoločnosti HarmoniQ s.r.o. a to počas trvania zmluvy a minimálne 2 roky od odstúpenia, vypovedania, alebo ukončenia zmluvy.

Kupujúci sa tiež zaväzuje neumožňovať iným osobám akékoľvek porušovanie autorských práv poskytovateľa k predmetnému elektronickému obsahu a takéto prípadné porušenia sa zaväzuje poskytovateľovi oznámiť.

Kupujúci berie na vedomie, že zaplatením kúpnej ceny za elektronický obsah na neho neprechádzajú žiadne práva a povinnosti autora podľa Autorského zákona, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na oprávnené použitie tohto elektronického obsahu v súlade s týmito licenčnými podmienkami a Autorským zákonom.

8. Technické požiadavky pre správne fungovanie online produktov

Poskytovateľ garantuje správne zobrazovanie a funkčnosť predávaných  online produktov na nasledujúcich verziách webových prehliadačov:

PC:
• Chrome 30 a vyšší
• Firefox 27 a vyšší
• Microsoft Edge
• Safari 9 a vyšší.

Tablety a mobily:
• Windows Phone 8 a vyšší
• Android (Lollipop) version 5.0 a vyšší
• iOS version 9.3.5 a vyšší.

9. Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy medzi zúčastnenými stranami, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo služieb na základe zmluvy uzatvorenej na ďiaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Kupujúci a spoločnosť HarmoniQ s.r.o. sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmlvuné strany.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňom 1.11.2023.
Spoločnosť HarmoniQ s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Každá nová verzia VOP je dostupná na webových stránkach www.supervizaz.sk a je označená dátumom účinnosti. Všetky objednávky sa riadia aktuálnou verziou VOP.

V Žiline 1.11.2023

Ďakujem za vašu dôveru a...

teším sa na ďalšie stretnutia s vami, napríklad:

Beáta Oravcová

Image konzultant