VYHLÁSENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a poučení subjektov údajov (ďalej len „GDPR“).

  1. Ako predávajúci úplne rešpektujem dôverný charakter Vašich dát, ktoré vypĺňate do objednávky a poskytujete mi. Dáta sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu. Používam ich k realizácii celého obchodu, vrátane nevyhnutných účtovných operácií, vystaveniu daňových dokladov, identifikácii Vašich bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s Vami, teda celej zákazníckej administratívy a tiež k marketingovým účelom. Tieto dáta sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.
  2. Podľa nariadenia (EU) 2016/679 (GDPR) máte ako kupujúci právo na prístup (právo na poskytnutie zoznamu spracovávaných informácií o svojej osobe), právo na opravu (osobných údajov, ktoré mi nahlásite ako nesprávne), právo na výmaz (právo byť zabudnutý, ak neexistuje nadriadený zákonný dôvod pre uchovávanie osobných údajov dlhšie), právo na obmedzenie spracovávania (napr. zneprístupnenie Vami vybratých osobných údajov alebo dočasné odstránenie zverejnených údajov z internetových stránok), právo na prenositeľnosť dát (dáta obdržíte v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte), právo vzniesť námietku (v prípade, že nie je možné vyhovieť Vášmu právu na výmaz, môžete vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov na iný účel, napríklad priameho marketingu alebo profilovania) a v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na mňa prostredníctvom môjho emailu beata.oravcova@supervizaz.sk alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.
  3. V súlade s nariadením (EU) 2016/679 (GDPR) spracovávam na základe oprávneného záujmu správcu, nevyhnutné pre plnenie zmluvy, alebo nevyhnutné pre plnenie právnej povinnosti, len počas minimálnej nutnej doby a v čo najmenšom nutnom rozsahu ohľadom k účelu ich spracovania, ktorý mi prikazujú zákony (najmä č. 431/2002 Z. z. O účtovníctve, č. 595/2003 Z. z. O dani z príjmov a ďalšie).

Ďalej spracovávam Vaše dáta a osobné údaje na základe Vášho dobrovoľného, účelného, preukázateľného a informovaného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ svoj súhlas s účelom spracovania odvoláte, budú Vaše dáta bez zdržiavania vyradené zo spracovania, pokiaľ ich nebude nutné spracovávať z iných právnych dôvodov (napr. nevyhnutných pre plnenie zmluvy, alebo splnenie právnej povinnosti).

  1. Uplatnenie práva na prístup a opravu

Na vyžiadanie Vám podľa možnosti obratom, písomne a v súlade s Vaším právom na prenositeľnosť dát oznámim, či a aké osobné údaje mám o Vás zaznamenané. Pokiaľ by napriek mojim snahám o správnosť údajov a ich aktuálnosť, boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravím. Pokiaľ máte otázky, týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, alebo si želáte odvolať svoj súhlas, kontaktujte ma prosím obratom na beata.oravcova@supervizaz.sk, kde som Vám k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale aj v prípade podnetov, alebo sťažností.

  1. Uplatnenie práva na výmaz a obmedzenie spracovania

Vaše údaje chcem použiť k tomu, aby som Vás mohla informovať o produktoch a službách mojich, alebo mojich partnerov, zistiť Váš názor na ne, prípadne pripravovať pre Vás personalizované správy, na základe Vašej reakcie na mojich weboch alebo v emailoch. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná.

Pokiaľ by ste s nimi nesúhlasili, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odobrať a môžete mi to kedykoľvek oznámiť, aby som mohla Vaše údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa odberu môžete kedykoľvek jednoducho odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu, uvedeného v pätičke každého môjho emailu. V prípade SMS odoslaním správy na kontaktný email.

  1. Automaticky získané osobné údaje

Keď navštívite moje webové stránky, zaznamenajú mnou používané webové servery a služby štandardným spôsobom informácie o zariadení informácie z protokolu, IP adresu, ktorá Vám bola pridelená poskytovateľom internetových  služieb, používaný internetový prehliadač, webovú stránku, z ktorej ma navštívite, webové stránky, ktoré u mňa navštívite a tiež dátum a dĺžku návštevy.

Tieto informácie sú používané za účelom merania návštevnosti webu a prispôsobenia zobrazenia webových stránok a sú spracovávané na základe oprávneného záujmu správcu a môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom (napr. Google Analytics).

  1. Automaticky získané údaje o správaní návštevníka na webe a cookies

Automatické získavanie a spracovanie údajov o správaní návštevníkov webu pre marketingové účely (cielenie reklamy) je možné len na základe Vášho súhlasu a je aktivované z Vášho podnetu, vyjadrené aktívnym zaškrtnutím možnosti „Súhlasím“, ktorá nasleduje za upozornením v spodnej časti webovej stránky. Údaje o správaní návštevníka na webe môžu byť sprístupnené ďalším spracovávateľom. Webové stránky možno používať i v režime, ktorý neumožňuje získavanie údajov o správaní návštevníkov webu.

Údaje o Vašom správaní sa môžu ukladať ako malé súbory „cookies“ vo Vašom zariadení, uľahčujú navigáciu a zaisťujú vysokú mieru užívateľského komfortu webovej stránky. Ďalej sa môžu využívať k zisteniu, či ste už zo svojho zariadenia navštívili moje webové stránky. Do súborov cookies sa neukladajú žiadne osobné údaje.

Súhlas so získavaním a spracovaním údajov pre marketingové účely možno vziať kedykoľvek späť a to pomocou zmeny nastavenia Vášho internetového prehliadača. Prípadne môžete používanie cookies tiež deaktivovať priamo vo Vašom internetovou prehliadači.

Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená nižšie pri jednotlivých marketingových cookies:

Typ

Názov

Účel

Expirácia

Vlastné

Mioweb

Marketing

30 až 365 dní

Cookies tretích strán

Google Analytics

Získanie štatistických informácií

Podľa nastavení prehliadača, príp. do odstránenia

Cookies tretích strán

Pixel Facebook

Identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Facebook, opätovné zameranie reklamy (retargeting)

180 dní

 

  1. Poskytnuté osobné údaje

Vaše osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, ak mi ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie cez webový formulár, prihlásením sa do ankety, vypísaním cien, alebo vyplnením objednávky. Na každom takomto mieste je vždy jasne uvedené, aké údaje a za akým účelom mi poskytujete.

  1. Vyslovenie súhlasu so spracovávaním osobných údajov

Pre získanie preukázateľného súhlasu elektronickou cestou využívam technológie double opt-in. Znamená to, že Vašu na emailovú adresu zašlem správu, v ktorej úplne jasne a zrozumiteľne uvediem, za akým účelom osobné údaje poskytujete (prečo) a v akom rozsahu budú spracovávané (na čo).

V prípade, že si budete želať udeliť tento súhlas, kliknete na potvrdzovací odkaz v danej správe a tým prejavíte svoj jednoznačný prejav vôle. V prípade, že súhlas neposkytnete, budú Vaše dáta vyradené zo spracovania.

  1. Spracovávanie osobných údajov

Správcom a hlavným spracovateľom osobných údajov som ja osobne:

Mgr. Beáta Oravcová, Kvačalova 1167/27 , 010 04 Žilina, Slovenská republika, IČ: 41410157, DIČ: 1048678697, č. živn. registra 580-31385, Okresný úrad Žilina.

Spracovateľom osobných údajov sú (alebo môžu byť):

SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Smartsupp.com, s.r.o., Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Czech Republic, VAT ID: CZ03668681

Disqus, 717 Market St, San Francisco, CA 94103

a ďalší.

Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov. Moji spolupracovníci, agentúry, obchodníci a dodávatelia sú z mojej strany viazaní mlčanlivosťou, diskrétnosťou a všetci bez výnimky podliehajú Nariadeniu (EU) 2016/679 (GDPR).

Toto prehlásenie je verejne prístupne na internetových stránkach správcu a je platné od 1.5.2018.